top of page

Om CARE Meditation

MEDVETENHETSÖKNING FÖR MODERN TID

CARE Meditation drivs av Empaticus AB, som sedan 2011 har jobbat med medvetenhetsbaserad organisationsutveckling. Idag driver Empaticus även projekt inom Medveten undervisning och föreningsliv, samt utbildningen Meditationslärarprogrammet

 

Inom CARE tillämpar vi en blandning av tekniker, tankesätt, interventioner och gruppövningar som utformats för att så snabbt som möjligt hjälpa människor till en medvetenhetsökning och en förståelse för de djupare samband som styr vår existens.

 

Inspirationen och ursprunget till våra tillvägagångssätt hämtas från mångtusenåriga kontemplativa och mystiska traditioner, filtrerade genom modern vetenskap.

Vi erbjuder vägar till ökad medvetenhet och medkänsla, med ett modernt språkbruk som är lätt att ta till sig – fritt från dogmer eller religösa anspråk – utan att för den delen tappa djupet av visdomen som förmedlas. 

Konceptet CARE utvecklades från början på uppdrag av Chalmers CSE i Göteborg för att arbeta med kultur och höga stressnivåer på institutionen. Inom projektet höll vi ett tiotal kurser, lika många introduktions-föreläsningar samt några sessioner av kompetensutveckling för ledningsgruppen. 

 

Konceptet har därefter successivt vidareutvecklats med inriktningar mot olika målgrupper: akademin, vården, organisationer och företag samt privatpersoner.

 

CARE är en förkortning av de olika färdigheter som vi syftar till att vässa hos deltagarna: Compassion, Awareness, Resilience, Emotion. På svenska säger vi: Medkänsla, Medvetenhet och Känslofärdigheter för ökad Resiliens. 

_Care_Reveal_still.jpg

Vision


Vi ser en framtid där individer och organisationer som är etablerade i medvetenhet tillsammans verkar för ökad hållbarhet och samskapar ett mer solidariskt samhälle.

 

Vi ser en värld som är präglad av global medkänsla - bortom tribalismens destruktiva indelning i vi-och-dom.

Bara genom att öka vår medvetenhet och utveckla hjärtats förmågor kan vi lyckas med den omfattande transformation och omställning som krävs i vår tid.

Medvetenhetsmodellen

 

Inom CARE utgår vi från Medvetenhetsmodellen, som vi utvecklat efter många års studier och egenpraktik.

Medvetenhetsmodellen utgör ett ramverk för utforskande av inre företeelser, för utvecklandet av självmedvetenhet, hur vi applicerar insikterna på våra sociala relationer och för hur vi utforskar vem vi vill vara och hur vi vill verka i världen. Vårt hur och vårt varför.

Vi kallar de olika domänerna i denna modell för kroppslig, mental, känslomässig, social och global medvetenhet. Medvetenhet om medvetenheten är centralt i modellen, både som något vi arbetar oss in mot och något som vi sedan ser omfatta helheten. Upplevelsen av icke-dualitet.

 

Vi börjar resan till ökad medvetenhet genom att utveckla förmågan att särskilja innehållet i de Mentala, Kroppsliga och Känslomässiga domänerna. Med insiktsmeditation utforskar vi deras orsakssamband – så att de kan integreras i medvetandet.

 

Under retreaten inkluderar vi även den medvetenhetsträning inom den Sociala domänen – för att det till stor del är i våra relationer och möten med andra som vår ökade medvetenhet verkligen ger positiv inverkan.

 

Att vila i Medvetenhet om att vara medveten har kallats den högsta nivån av meditation. Tillgång till detta varande möjliggör en mer kärleksfull relation till sig själv, till andra människor och till världen i stort.

Medvetenhetsmodellen.jpg
bottom of page